De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Standpunt sp.a-Groen over beleid 2016

maandag, 23 november 2015

Mijnheer de Gouverneur
Mevrouw de Griffier
Dames en Heren deputés
Beste Collega’s raadsleden
Geacht publiek

Iedereen weet dat wij als sp.a-Groenfractie voor het behoud van een sterke provincie Limburg zijn.

Vlaanderen heeft beslist dat de persoonsgebonden bevoegdheden in 2017 definitief verdwijnen. Wij betreuren dat nog steeds. Maar een genomen beslissing is een genomen beslissing en die horen wij te respecteren.

Daar tegenover staat dat we nu prioritair werk moeten maken van een nieuwe visie op de toekomst van de provincie Limburg, die rekening houdt met het kader dat Vlaanderen ons oplegt maar ook durft een visie uittekenen op maat van Limburg en haar inwoners.

Een hervorming van zo’n belangrijk orgaan moet je terdege voorbereiden en dat is duidelijk door Vlaanderen niet voldoende gebeurd.

Uit de beleidsverklaringen van de verschillende deputés voel ik aan dat zij reeds bezig zijn om een eigen Limburgs model, waar ook de gouverneur naar verwees, voor te bereiden. Het accent zal noodgedwongen moeten liggen op het versterken van de grondgebonden bevoegdheden.

Het blijft echter mijn grote ongerustheid dat na het verdwijnen van sport, cultuur, welzijn of jeugd als provinciale bevoegdheden, dit zal betekenen dat de Limburgers in de nabije toekomst bijvoorbeeld voor betekenisvolle en bovenlokale evenementen zich in het Vlaanderen van de Grootsteden zullen moeten verplaatsen tot ver buiten Limburg, naar Antwerpen, Brussel, Brugge of Gent.

Collega’s

Onze fractie is en blijft bekommerd om het personeel.
Onze administratie is immers het "hart" van de werking voor alle Limburgers en daar ga je niet zo onbezonnen mee te werk.
Het kan toch niet dat personeelsleden, die vaak al 30 jaar en meer dienst hebben binnen persoonsgebonden bevoegdheden, vandaag nog altijd geen duidelijkheid hebben over hun werkplaats in 2017.

Deputé Philtjens bevestigde in zijn tussenkomst terecht dat een behoorlijk aantal medewerkers al andere oorden hebben opgezocht. De jobvrees speelde de afgelopen dagen, maanden, jaar duidelijk parten. Zelfs mevrouw Vandersteegen verwees in één van haar tussenkomsten naar de ongerustheid van het personeel. Dus mevrouw Vandersteegen, maak in Brussel eens duidelijk dat Vlaanderen nu eens snel werk moet maken van die hervorming zodat het personeel weet waar het aan toe is. Onduidelijkheid is een rem die Vlaanderen op de bestuurskracht van de provincie legt, die we hier kunnen missen.

Deputé Smeets kon in zijn uiteenzetting over het budget, maar vooral over de meerjarenplanning 2016-019 niet anders dan het woord "fictie" uitspreken.

Concreet, beste collega’s, we leggen een budget 2016 en meerjarenplanning 2016-2019 voor dat eigenlijk maar een loutere formaliteit is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. In 2016 zullen we een budgetwijziging en een aanpassing meerjarenplan voorgelegd krijgen dat in feite een nieuw budget en meerjarenplan zal zijn. Dit omwille van de onduidelijkheid die er nog steeds heerst over de overheveling van de bevoegdheden. Ik heb hier zeer regelmatig moeten horen wanneer er hier vragen, en zeer terechte vragen kwamen bij de beleidsverklaringen omtrent toekomstperspectieven op diverse vlakken voor de werking van onze provincie: telkens kwam het antwoord: daar is nog geen antwoord op … , dit staat nog niet helemaal vast … , daar is nog geen duidelijkheid rond … , en zo verder.

Later in de beleidsverklaringen is er een lichtpuntje gekomen met de mededeling dat Vlaanderen een aantal beslissingen zou hebben genomen, hetgeen alvast een stap in de goede richting mag betekenen om zo meer duidelijkheid te krijgen en te weten met welke riemen we voortaan nog kunnen en mogen roeien.

Collega’s, u wil het mijn fractie niet kwalijk nemen dat onze tussenkomsten eerder beperkt waren, en dit net omwille van de algemene onduidelijkheid omtrent onze toekomstige werking. En ja, onze fractie is daaromtrent wantrouwig want in Vlaanderen is dat samenhorigheidsgevoel gelijk we dat in onze provincie kennen echt niet aanwezig, en dat baart ons zorgen.

Wat betreft het verloop van deze beleidsverklaringen ga ik zeker niet schieten op de pianist, voorzitter de heer Gilbert Van Baelen, want hij heeft alles in goede banen geleid. Maar ik wil hier toch een oproep doen om de formule waarbij marathonzittingen tot 5 uur gehouden werden te evalueren en te herbekijken.

Niettemin wil ik namens onze sp.a-Groenfractie de leden van de deputatie feliciteren met hun beleidsverklaringen die ze de afgelopen weken hier hebben gebracht. Dit was vooral geen lachertje met die onzekerheden die door de Vlaamse overheid werd en wordt gecreëerd. Voor de grondgebonden materies konden de gedeputeerden alleszins bepaalde visies verder ontwikkelen, hetgeen uiteraard niet zo vanzelfsprekend was voor de persoonsgebonden materies die pas op 1 januari 2017 worden overgeheveld naar Vlaanderen.

Collega Mieke Mulders uitte heel terecht haar bekommernis naar de toekomst van "Z33" en de return die wij Limburgers mogen verwachten voor de investeringen en inspanningen die werden geleverd. Ook kijken we uit naar een hoopvolle en minstens even kwalitatieve Limburgse of Hasseltse bibliotheek in onze hoofdstad. Ik neem aan dat onze Eburonen ook in de toekomst hun thuishaven in de oudste stad van België, zijnde Tongeren, zullen blijven houden, maar hoe en in welke vorm kan dit sterk merk behouden blijven? En tenslotte "Bokrijk" waar soms al eens pejoratief, laagdunkend wordt over gedaan en gesproken, het is een oud lichaam met nog steeds een jong en dynamisch hart. Kortom, onze bekommernis gaat uit naar de toekomst van onze "vaste waarden" in onze Limburgse samenleving. Door toedoen van het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee deputé Igor Philtjens over deze materies heeft gesproken doet me geloven dat onze vaste waarden nog een goede toekomst hebben voor onze Limburgers. En ik ben overtuigd dat hij als een "pitbull" aan de broekspijpen van Vlaanderen zal hangen en zeker niet zal loslaten.

Ook heeft Collega Walter Cremers terecht zich de vraag gesteld naar de middelen die Limburg nog zal krijgen. Ik blijf alvast vrij voorzichtig en eerder pessimistisch temeer dat de financiële middelen gekortwiekt worden door o.a. de uitstap in de intercommunales, en dan nog maar te denken aan de "putsch" die werd gepleegd op het provinciefonds, en deze die op til is voor de onroerende inkomsten, de "grondbelastingen" van de provincie. Vlaanderen gaat onze werking echt in een "houdgreep" nemen en houden, m.a.w. onze zelfzekere vastberadenheid van onze werking zal er op die manier achteruit op gaan.

Concreet onthou ik van gedeputeerde Marc Vandeput dat we blijven investeren in Ruimtelijke Economie en dat we inzake bijkomende ontwikkeling van industrie eerst terreinen en gebieden die er nu zijn zouden herbestemmen alvorens nieuwe te ontwikkelen, een bekommernis die collega Frank Keunen terecht te berde bracht.

Deputé Ludwig Vandenhove zal blijven garant staan voor de verdere "groene" ontwikkeling van onze provincie. Het leefmilieu heeft een bijzondere plaats in onze bronsgroene provincie. Dat doen we goed en dat mogen we zeker blijven doen. Wat betreft het personeel zal hij er alleszins alles aan doen om dit van nabij op te volgen in het belang van de personeelsleden, tenminste voor het gedeelte waarin hij wordt betrokken.

Deputé Frank Smeets ziet zijn rol wat uitgehold nadat zijn materies zijn of zullen verdwijnen. Budgetten en meerjarenplannen zullen moeten blijven bestaan, en daar zal hij blijven over waken. Kortelings zal hij tevens de mentor van onze deputatie worden, hetgeen hij ongetwijfeld goed zal doen en waarvoor hij zeker onze steun zal krijgen.

Ik ben ook overtuigd dat onze enige vrouwelijke deputé Inge Moors de ingeslagen weg verder zal lopen vermits haar materies wel echt grondgebonden zijn, en zij er zal over waken dat onze ruimtelijke ordening geen "wan"ordening zal worden. Tevens besef ik dat zij alles in het werk zal stellen rond de bekommernissen in de landbouw- en fruitteeltsector waar ook klappen gevallen zijn en nog zullen vallen.

Opvallende vaststelling tot slot is voor mij de eensgezinde bekommernis in deze raad met betrekking tot het Limburgs onderwijs.

Deputé Jean-Paul Peuskens liet herhaalde keren verstaan dat het provinciebestuur moet focussen op enkele belangrijke speerpunten in onderwijs en dat de budgettaire ruimte om dat te doen ook beperkt is.

De rol van de provincies in onderwijs is beperkt, onderwijs is nu eenmaal een Vlaamse materie. Samen met veel andere raadsleden hadden wij meerdere keren het gevoel actief te zijn in het Vlaams Parlement.
Onze fractie is ervan overtuigd dat deputé Peuskens en het Limburgs onderwijsplatform goed werk leveren en vooral constructief met elkaar samenwerken.

Tenslotte heeft onze fractie niet het minste probleem met het mooie Limburgsymbool. Dat symbool staat voor Limburg en niet voor het provinciebestuur van Limburg. Het staat voor de verbondenheid tussen de Limburgers en het feit dat onze inwoners fier zijn om Limburger te zijn!

Het is een symbool met een grote inhoud, een gevoel dat helaas niet door iedereen in deze raad wordt gedragen, maar ja: iedereen mag zich al eens vergissen zeker ... en weet dat wij respect hebben voor eenieders mening. Alleen hoort dat ons inzien ook wederzijds zo te zijn!

Beste collega’s,

Onze fractie is bijzonder trots op de nieuwe Limburg ambassadeur. De heer Ronnie Leten, de CEO van Atlas Copco. Hij gaat de rol van Limburgs ambassadeur op een schitterende manier invulling geven. Hiervan zijn wij alvast overtuigd. Niet alleen op Limburgs, Vlaams, Belgisch niveau, maar vooral op wereldvlak is hij een schitterende top-ondernemer als Limburg ambassadeur.

Onze fractie zal alleszins het Limburggevoel hoog in het vaandel blijven dragen. Wij gaan eensgezind voor "één sterk sociaal duurzaam Limburg" zoals ook de gouverneur in zijn openingsrede heeft aangegeven, en daarvoor beschikken wij over hardwerkende en dynamische deputés en ook een goed uitgebouwde administratie. De sp.a-Groenfractie geeft het volledig vertrouwen in deze beleidsploeg en geeft, ondanks de transitie waarin het provinciebestuur verkeert, alle leden een meer dan voldoende voor hun respectievelijke beleidsverklaring.

Ik dank u voor de aandacht.

Danny Deneuker
Fractieleider sp.a-Groen

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
Nieuwsgierig naar wat er voor jou als Limburger in een zitting beslist wordt? De zitting start op 19 juni om 17 uur. Je bent van harte welkom! Hou de agenda in de gaten. Enkele dagen voor...
maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...

Provincie Limburg is ook social