De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Onder de radar - Zoek mee naar sporen uit WO II

Gebruikersreglement interactief platform/kaart WO II

Artikel 1: algemeen

Dit reglement legt de gebruikersvoorwaarden vast die van toepassing zijn op het online platform van het project “Onder de radar”, dat ontwikkeld werd naar aanleiding van het WO II project “Onder de radar. Zoek mee naar sporen uit WO II.” en dit door de Provincie Limburg met kantoren te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1, hierna “de organisator” genoemd.

Door deelname aan het online platform “Onder de radar” verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het voor dit project geldende gebruikersreglement. De beslissingen van de organisator - over het online platform, over de ingave van gegevens, over de toevoeging van foto- en filmmateriaal, over de toepassing van het gebruikersreglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

Artikel 2: online platform “onder de radar”

Deelnemen aan het online platform “Onder de radar” kan vanaf 11/10/2020. Inzendingen worden gecontroleerd op volledigheid en correctheid door de organisator.

De gegevens, film- en/of fotomateriaal kunnen via www.onderderadar.be ingegeven worden op het online platform “Onder de radar”.

Bij deelname aan het online platform “Onder de radar” gelden de volgende deelnamevoorwaarden:

 • De deelnemer selecteert enkel onroerend erfgoedrelicten op de kaart van Limburg die gerelateerd zijn aan WO II. Dit kan de periode 1940 tot 1945 omvatten, alsook de periode kort voor en na WO II. Voorbeelden van onroerend erfgoedrelicten uit WO II zijn: loopgraven, bunkers, neergestorte vliegtuigen, radarposten, schuiloorden, tijdelijke verblijfplaatsen militairen, vliegvelden, noodbruggen, enz.;
 • De deelnemer kan een verhaal toevoegen aan de inzending. Dit kan een getuigenis zijn, alsook historische informatie, een foto en/of filmopname. In geval van historische informatie dient de deelnemer de bron (origineel document of publicatie) aan te geven;
 • Indien de deelnemer persoonsgegevens, foto’s en/of filmopnames verwerkt in zijn verhaal, ongeacht de vorm ervan, dient hij hiervoor toestemming ontvangen te hebben van de personen wiens gegevens worden verwerkt of wiens afbeeldingen worden gepubliceerd of, in het geval van overleden personen, van diens rechtverkrijgenden. Indien de publicatie van gegevens betreffende de overleden persoon, de privacy raakt van andere personen, is ook de toestemming vereist van deze laatst genoemde personen of diens rechtverkrijgenden. De toestemming voor het publiceren van gegevens van overleden personen is niet vereist na verloop van 20 jaren sinds het overlijden van de betrokken persoon. De toestemming voor het publiceren van afbeeldingen van overleden personen is evenmin vereist na het verloop van 20 jaren sinds het overlijden van de betrokken persoon vanwege het vervallen van het recht op afbeelding.
 • De tekst die gepubliceerd wordt op het online platform en de timing, wordt na correctie door de organisator gecommuniceerd via e-mail aan de deelnemer. De correctie door de organisator zal maximaal 10 dagen in beslag nemen. De deelnemer kan, na publicatie, opmerkingen in verband met de aangebrachte wijzigingen doorgeven. De organisator houdt, waar mogelijk, rekening met de door de deelnemer bezorgde opmerkingen. Indien er reeds een gelijkaardig verhaal gepost werd, kan de organisator beslissen om meerdere verhalen te koppelen in één item. De deelnemer erkent expliciet dat hij zich niet zal verzetten tegen enige mogelijke wijziging van zijn inzending, ongeacht de vorm ervan. De betrokken deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail;
 • Een derde persoon die een gepubliceerd verhaal wenst aan te vullen of corrigeren kan ofwel als deelnemer een nieuw verhaal aanmaken met de gewenste aanvulling of correctie ofwel contact opnemen met pcce@limburg.be. De deelnemer wiens verhaal wordt aangevuld of gecorrigeerd wordt hierover ingelicht;
 • Foto’s kunnen enkel digitaal opgeladen worden in volgende formaten: .jpg of .png. De foto’s mogen max. 10 MB groot zijn;
 • Filmopnames kunnen enkel digitaal opgeladen worden in volgende formaten: .mov, .wmv en .MP4. De filmopnames mogen max. 10 MB groot zijn;
 • De foto’s en/of filmopnames die gepost worden in het online platform moeten rechtenvrij gedeeld kunnen worden. De ingezonden foto’s en/of filmopnames worden aan een eerste selectie onderworpen door de organisator. Deze eerste selectie heeft louter tot doel die foto’s en/of filmopnames uit het project “Onder de radar” te weren die op enige wijze aanstootgevend kunnen zijn en/of die schade zouden kunnen toebrengen aan het imago van de organisator en daarmee samenhangend het project “Onder de radar” en/of die schade zouden kunnen toebrengen wegens een gebrek aan toestemming van de afgebeelde personen en/of diens rechtverkrijgenden;
 • De naam van de deelnemer of organisatie wordt niet vermeld bij de opgeladen fiche die online geplaatst wordt, tenzij uitdrukkelijk gemeld wordt aan de organisator door dit aan te vinken op het online platform “Mijn naam mag vermeld worden”;

De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het, willens en wetens, meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden en waarvan de deelnemer niet het recht heeft ze te delen, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de organisator.

De gegevens van de deelnemers worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens zullen enkel gebruikt worden door de organisator voor communicatie gelinkt aan de inzending van de deelnemer het project "Onder de radar".

In afwijking van het vorige lid kunnen de contactgegevens gebruikt worden om de deelnemer in te lichten over evenementen gelinkt aan het project "Onder de radar"’ op voorwaarde dat de deelnemer hiertoe zijn toestemming geeft door het vakje “Ik wil op de hoogte blijven over het project 'Onder de radar'” aan te vinken op het online platform.

Artikel 3: intellectuele eigendom

De deelnemer erkent dat hij ofwel het volledige auteursrecht bezit op de foto’s en/of filmopnames zoals door hem aangeboden aan de organisator ofwel dat de auteursrechten reeds zijn uitgedoofd en garandeert, in elk geval, dat de foto’s en/of filmopnames geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van derden of wettelijke bepaling in de meest ruime zin. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot de door de deelnemer aan de organisator bezorgde foto’s en/of filmopnames met uitzondering van vorderingen die te wijten zijn aan de zware of de opzettelijke fout van de organisator of diens aangestelden.

De deelnemer kent voor onbeperkte duur aan de organisator een zo ruim mogelijk exclusief en kosteloos gebruiksrecht toe op de tekstuele bijdrage, foto’s en/of filmopnames, en dit zonder enige vergoeding of recht op vergoeding. Dit gebruiksrecht omvat, maar is niet beperkt tot, het recht voor de organisator om de door de deelnemer bezorgde tekstuele bijdrage, foto’s en/of filmopnames te gebruiken in al haar publicaties en voor al haar evenementen.

De deelnemer doet afstand van zijn recht om het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren en erkent dat de publicatie mag plaatsvinden zonder vermelding van zijn naam, zelfs indien de naam deel uit maakt van het werk (bijvoorbeeld in het geval van een watermerk op een aan de inzending toegevoegde foto).

Artikel 4: aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • enig nadelig gevolg voor de deelnemers aan het project indien het project wordt aangepast, wordt geannuleerd of een aanpassing van het gebruikersreglement wordt gepubliceerd indien de omstandigheden dit vereisen;
 • druk-, spel-, zet- of andere fouten. Deze kunnen evenmin aanleiding geven tot een verplichting vanwege de organisator;
 • eventuele technische problemen waardoor niet kan worden deelgenomen aan het project. De kosten voor deelname aan het project worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de organisator of gerecupereerd worden bij de organisator;
 • de gevolgen van het hacken van de website;
 • de eisen en/of klachten van personen die op ingezonden beelden zijn afgebeeld of die in ingezonden teksten vermeld worden. De aansprakelijkheid hiervoor ligt enkel en alleen bij de deelnemer aan het project. In het kader van het recht op privacy, het recht op afbeelding en het auteursrecht of enige andere hieraan verbonden rechten, ligt de verantwoordelijkheid, zoals vermeld in artikelen 2 en 3 van dit reglement, dan ook bij de deelnemer om de nodige toestemmingen te vragen aan de auteur of die diens rechthebbende, aan de afgebeelde personen of diens rechtverkrijgenden of de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden of diens rechtverkrijgenden;

Artikel 5: privacy

De deelnemer staat uitdrukkelijk, door het aanvinken van afzonderlijke selectievakjes, toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van diens persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het informeren van de deelnemer over de beslissingen met betrekking tot diens inzending
 • het publiceren van de inzending van de deelnemer
 • het contacteren van de deelnemer, voor zover die daarvoor expliciet zijn afzonderlijk akkoord heeft gegeven, met informatie over evenementen gelinkt aan het online platform.

De gegevens worden even lang bewaard als de looptijd van het project. Wanneer het project wordt stopgezet, zullen alle persoonsgegevens gewist worden.

De organisator zal in dit project optreden als verwerkingsverantwoordelijke. De organisator heeft een functionaris voor gegevensbescherming, de Data Protection Officer (dpo@limburg.be).

nazka mapps BVBA zal in dit project optreden als verwerker. nazka mapps BVBA heeft een functionaris voor gegevensbescherming, de heer Ides Bauwens (info@nazka.be).

De organisator zal de gegevens van de deelnemer niet overmaken aan derden, zonder diens uitdrukkelijke toestemming.

In bepaalde omstandigheden is de organisator verplicht om de persoonsgegevens van de deelnemer door te geven. Dit komt voor indien de wet of een juridische procedure de organisator hiertoe verplicht of wanneer de organisator hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien de organisator van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

De deelnemer heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

De deelnemer heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

De deelnemer kan zijn rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek via pcce@limburg.be.  

Artikel 6: Wijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om dit gebruikersreglement eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zijn onverwijld van toepassing vanaf de publicatie ervan op de website van de organisator.

De geldende versie van het gebruikersreglement is terug te vinden op de website www.onderderadar.be.

De organisator vermeldt op de website waar de geldende versie van het gebruikersreglement is terug te vinden eveneens de datum van publicatie van de laatste update.

Artikel 7: toepasselijk recht – deelbaarheid – bevoegde rechtbanken

Dit reglement wordt geregeld volgens het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de organisator bevoegd. Als om welke reden dan ook een rechtbank met bevoegde jurisdictie een bepaling van dit reglement, of een deel daarvan, niet afdwingbaar acht, zal die bepaling van het reglement tot de hoogst mogelijke mate afgedwongen worden om de intentie van de partijen te verwezenlijken, en zal de rest van dit reglement volledig van kracht blijven.


Ga terug naar www.onderderadar.be.